Wednesday, 7 September 2011

தவிப்பு

கரும்புக் காட்டுக்குள்
கவிழ்ந்து கிடக்கும் எறும்பு போல்
கலவிச் சுகத்தினுள் மூழ்கித்
திளைக்கின்றேன் தவிக்கின்றேன்.

அளவு மீறிய இன்பமும்
தவிப்புதானோ.
மீள மனமில்லை இறைவா,
அப்படியே கொன்றுவிடு.

No comments:

Post a Comment